Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 1
Tüberkülum Sella Menenjiyomunun Eşlik Ettiği Rüptüre Olmuş Anterior Komünikan Arter Anevrizması: Olgu Sunumu
Mehmet SEÇER1, Murat ULUTAŞ2, Kadir ÇINAR2
1Deva Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Gaziantep, Türkiye
2Sanko Üniversitesi, Konukoğlu Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Gaziantep, Türkiye

Özet

Primer beyin tümörleri ile serebral anevrizmanın birlikteliği oldukça nadirdir. Anterior fossa menenjiyomları ile birliktelik gösteren anevrizmalar sıklıkla internal karotid arter ve anterior komünikan arter (AKA) lokalizasyonundadır. Menenjiyomda tümör içi kanama veya subaraknoid kanama oldukça nadir görülür. Anevrizma ile menenjiyom birlikteliğinin tanı ve tedavisinde önemli çelişkiler bulunmaktadır. Özellikle subaraknoid kanama varlığında hem tümörün vaskülarizasyonu hem de serebral damarların görüntülenmesi için serebral anjiyografi yapılmalıdır. Tedavi olgunun klinik ve nörolojik tablosunun yanı sıra radyolojik olarak lezyonların birbirine olan yakınlıkları göz önünde bulundurularak planlanmalıdır. Tüberkülum sella menenjiyomu ile birlikte rüptüre olmuş AKA anevrizmalı olgumuz eşliğinde semptom, tanı, ve tedavi alternatiflerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.