Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 2
Ketoasidoz ve Spinal Epidural Apse Birlikteliği: Olgu Sunumu
Yüksel ERDAL1, Ufuk EMRE1, Yeşim KARAGÖZ2, İbrahim Burak ATÇI3
1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Spinal epidural abse (SEA) acil cerrahi girişim gerektiren, nadir görülen bir tablodur. SEA dura mater ve omurganın iç duvarı arasında oluşan inflamasyon ve granülasyon dokusudur. SEA’ler nadir görülmekle birlikte genellikle ilerleyen yaşlarda daha sık görülürler, insidansı %0,025-0,03 aralığındadadır. İleri yaş ile kontrolsüz diyabeti olan hastalarda diyabetik ketoasidoz ile SEA birlikteliği bildirilmiştir.

Makalede 69 yaşında erkek, 2 ay önce başlayan ancak 15 gündür belirginleşen bacaklarda güçsüzlük, yürüme bozukluğu şikayetleri ile acil servise başvuran ve 1 ay önce de diyabetik ketoasidoz nedeniyle yoğun bakımda yattığı öğrenilen ve SEA nedeniyle acil opere edilen, nadir görülebilen bir hasta sunulmuştur.