Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 2
Behçet Hastalığı Olan Bir Hastada Woven EndoBridge Serebral Anevrizma Embolizasyon Cihazı ile İlk Klinik Deneyim: Olgu Sunumu
Fatih KESKİN1, Erdal KALKAN1, Osman KOÇ2, Fatih ERDİ1, Bülent KAYA1, Gökhan TOĞUŞLU1, Yaşar KARATAŞ1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Özet

Behçet hastalığı; tromboz, infarkt, hemoraji ve anevrizmalara neden olabilen multi-sistemik vaskülitler ile karakterize kronik inflamatuvar bir hastalıktır. Sıklıkla erkeklerde görülür. Daha çok venöz sistem etkilenirken arteryel sistem nadiren etkilenir. Nörolojik tutulum oldukça nadirdir ve hastaların %3’ünde ilk semptom olarak görülebilir. Serebral anevrizma oluşumu nadir bir bulgudur, ancak hayatı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilir. Anevrizma oluşumu sıklıkla anterior sirkülasyonda görülür. Behçet hastalığında görülen anevrizmaların tedavisi anevrizmanın lokalizasyonu, büyüklüğü ve rüptüre olup olmadığına bağlıdır.

Bu yazıda, literatürde ilk kez yeni bir intra-anevrizmal akım yönlendirici (The Woven EndoBridge Cerebral Aneurysm Embolization Device) kullanılarak tedavi edilen Behçet ilişkili rüptüre olmamış orta serebral arter bifurkasyon anevrizması olgusu sunulmuştur.