Türk Nöroşirürji Dergisi 1989 , Vol 1 , Num 2
Nöroşirürji'de Bruselloz Major Norolojik Belirti ve Bulgularla Ortaya Çıkan İki Bruselloz Olgusu
Kemali BAYKANER, Necdet ÇEVİKER, Levent ŞENER, H.Murat GOKSEL, Hızır ALP
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Özet

Bu yazıda sistemik tutulum olmadan, major nörolojik belirti ve bulgularla ortaya çıkan iki Nörobruselloz olgusu sunulmuş ve Nörobruselloz ile ilgili literatür verileri irdelenmiştir.