Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 1
Posterior Fossa Astrositomlarında Tedavi Seçenekleri
Ahmet KÜÇÜK1,Vaner KÖKSAL2,Süreyya Burcu GÖRKEM3,İbrahim Suat ÖKTEM1,
1Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
3Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Özet

Astrositomlar, astrositik hücrelerden köken alan ve serebral hemisferler, beyin sapı, spinal kord veya serebellumda yerleşen glial tümörlerdir. Sıklıkla benign olup, pediatrik yaş grubunda en sık karşılaşılan intrakranial tümörlerdir. Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre astrositomalar evre 1-4 arasında sınıflandırılmıştır. Güncel çalışmalarda posterior fossa astrositomlarının monoklonal orijinli oldukları gösterilmiştir. Cerrahi tedavide oturur, pron ve lateral dekübit (park-bench) pozisyonlarından biri tercih edilebilir. Orta hat insizyonu sonrası kraniotomi veya kraniektomi yapılarak dura açılır ve lezyon total olarak çıkartılmaya çalışılır. Seçilmiş olgulara kemoterapi ve radyoterapi eklenebilir. Prognozda en önemli faktör tümörün eksizyon miktarıdır. Total rezeksiyon sonrası rekürrens son derece nadirdir. Son yıllarda cerrahi tekniklerin ve teknolojik ilerlemelerin sonucunda sağ kalım oranı daha da artmıştır.