Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 1
Posterior Fossa Tümörü Olan Pediatrik Olgularda Hidrosefaliye Yaklaşım
Volkan ETUŞ1,Hakan KARABAĞLI2,Batıhan ÜYE1,
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Özet

Posterior fossa tümörü olan pediatrik olgularda hidrosefaliye yaklaşım açısından, gerek tümör cerrahisinden önce, gerek cerrahi sırasında ve gerekse cerrahiden sonraki dönemde ortak kabul edilmiş bir fikir birliği yoktur. Yazıda, pediatrik posterior fossa tümörlerine eşlik eden hidrosefaliye yaklaşım gözden geçirilmiş ve ayrıca postoperatif dönemde cerrahi gerektiren persistan hidrosefali açısından predispozan faktörler üzerinde de durulmuştur.

Posterior fossa tümör rezeksiyonu sonrası olguların üçten birinden azına hidrosefali için cerrahi gerektiği gerçeği göz önünde tutulduğunda, posterior fossa tümörlü olgularda proflaktik endoskopik üçüncü ventrikülostominin gerekliliği konusu da tartışmalıdır. Posterior fossa tümörü olan pediatrik olgularda postoperatif persistan hidrosefali açısından anlamlı risk faktörlerinin bilinmesi, bu olgulara yaklaşımda gerek cerrahinin planlanması gerekse cerrahi sonrası klinik ve radyolojik izlem sıklığının belirlenebilmesi açısından oldukça önemlidir.