Türk Nöroşirürji Dergisi 1990 , Vol 1 , Num 4
Multipl Serebral Nokardia Absesi ve Tedavisi
Hamit Ziya GÖKALP, Zeki ŞEKERCİ, Erol TAŞDEMİROĞLU, Kadir BİRLER, Dide TURAL
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ve Mikrobioloji Anabilim Dalları, Ankara

Özet

Mitral kapak replasmanı geçirmiş bir multipl serebral nokardia abse olgusu nedeniyle literatür incelenerek bu tür abselerde tanı, tedavi ve mortaliteyi etkileyen nedenler tartışılmıştır. Serebral nokardia abselerinde erken tanı ve drenaj sonrası yeterli süre uygun antibiotik kullanımı mortaliteyi azaltan başlıca faktörlerdir. Sunulan olguda drenajı takiben bir aylık oral trimethoprim ve sulfametaxozole kombinasyonu tedavisi ile kür sağlanmıştır.