Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 2
Düşük Gradeli Gliomların Moleküler Biyolojisi
Koray ÖZDUMAN1,M. Necmettin PAMİR1
1Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Düşük gradeli gliom (DGG) kavramı gliomların patolojik sınıflamasının evrilmesi sonucunda oluşmuş klinik bir tanımlamadır. Bu kavramla tanımlanan tümörler benzer patolojik görünüme rağmen, anatomik yerleşim, klinik davranış ve tedaviye cevap açısından belirgin farklılıklar gösterirler. Bu derlemenin amacı, DGG tanımlamasının tarihçesi gözden geçirmek ve moleküler biyolojik bulguların ışığında bu sınıflamanın eksikliklerini ortaya koymak ve tümör biyolojisi merkezli tümör grup tanımlamaları yapmaktır. 1863 yılındaki ilk tanımlamadan beri gliomların benign ve malign davranışlı türleri olduğu bilinmektedir. Yıllar içinde farklı tümör antiteleri bu sınıflamanın içinde özgün patolojik-klinik antiteler olarak özelleşmiştir. Güncel moleküler gelişmeler de yeni tümör antiteleri belirlemekte ve DGG tanımlamasını gereksiz kılmaktadır. DGG bugünkü anlayışta IDH-mutant gliomlar olan diffüz astrositom ve oligodendrogliomlardan ve patolojik olarak bu tümörlerle karışan glioblastom ve diğer minör tümör gruplarından oluşturulur. Moleküler belirteçler sayesinde gliom tümör biyolojisinin çok daha net bir şekilde ortaya konulması mümkün olmuştur.