Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 3
Kraniosinostoz ve İntrakranial Basınç
Yusuf İZCİ1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Kafatasındaki sütür hatlarının erken kapanması olarak tanımlanan kraniosinostoz pediatrik nöroşirürjinin en önemli ilgi alanlarından birisidir. Mültidisipliner yaklaşım gerektirir. Erken tanı ve erken cerrahi ile yüz güldürücü sonuçlar elde edilmektedir. Cerrahi endikasyonlarından birisi de intrakranial basınç artışıdır. Kraniosinostozun intrakranial basıncı arttırdığına dair pek çok yayın olmakla birlikte bunun oluşum nedeni ve fizyopatolojisi halen karanlıktır. Ayrıca artmış intrakranial basıncın ileride çocukta mental ve motor fonksiyonlarda bozulmaya neden olabileceği ve bu nedenle mümkün olduğunca erken opere edilmesi gerektiği ileri sürülmüştür. Papil ödemi varlığı, kraniosinostozda intrakranial basınç artışının en önemli göstergesidir. Derlemede farklı kraniosinostoz tipleri ile intrakranial basınç arasındaki ilişki güncel literatür eşliğinde sunulacaktır.