Türk Nöroşirürji Dergisi 1990 , Vol 1 , Num 4
Tıkayıcı Serebrovasküler Hastalıklarda İntravenöz Dijital Subtraksiyon Anjiografinin (İVDSA) Tanı Değeri, Selektif Kateterizasyon İle Karşılaştırmalı Çalışma
Kürşad KUTLUK, Mesude DURGUNER, Okay SARIBAŞ, Nihal IŞIK, Turgut ZİLELİ
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Özet

İntravenöz dijital subtraksiyon anjiografinin (İVDSA) tıkayıcı serebrovasküler hastalıklardaki tanı değeri araştırılmıştır. 20 hastaya İVDSA ve aynı dijital subtraksiyon ünitesiyle selektifkateterizasyon (SK) yapılmıştır. İVDSA'daki vasküler lezyonların görüntüleri SK bulguları ile karşılaştırılmış ve tanı koymadaki yeterlilikleri değerlendirilmiştir. İVDSA bulguları % 40 çok iyi (SK bulguları ile aynı), % 40 iyi (diyagnostik fakat SK bulguları kadar ayrıntılı bilgi vermeyen) değerlerde bulunmuştur. % 15 tetkik sonucunun tam değeri yoktur. % 5 oranında da şüpheli bulgular elde edilmiştir. İVDSA 'nın ekstrakranyal damar lezyonlarında tam değeri yüksek bulunmuştur. İntrakranyal şemada da, orta serebral arter gövde lezyonlarını iyi göstermiştir. Orta serebral arter pemerik dalları ve posterior serebral arter tıkanmalarının tanısında ise SK bulguları ölçüsünde sonuç alınamamıştır.