Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 1
Subaraknoid Kanamada Risk Faktörleri ve Yaş Analizi
Ünal ÖZÜM1
1Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

Özet

Subaraknoid kanama (SAK)"nın risk faktörleri ile kafa içi anevrizmaların risk faktörleri büyük oranda benzerdir. Risk faktörlerinin analizi yapılırken bu risk faktörlerinin değiştirilebilir ve değiştirilemez olmasının dikkate alınması önleyici yaklaşımların ortaya konulması açısından daha yararlı olacaktır. Bu risk faktörleri; genetik belirteçler, biyobelirteçler ve epidemiyolojik faktörler olarak sınıflandırılabilir. Epidemiyolojik faktörler arasında SAK riski için yaş, kadın cinsiyeti, hipertansiyon ve hali hazırda sigara kullanımı bağımsız dört etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaş ve cinsiyet değiştirilemez olduğundan, önlenebilir risk faktörü olarak hipertansiyon ve hali hazırda sigara kullanımının önüne geçilmesi ile SAK riskinin aşağı çekilebileceği gerçektir.