Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 1
Kanamamış Anevrizmaların Doğal Seyri, Erken Tedavi ve Yönetimi
Ethem GÖKSU1
1Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Özet

Kanamamış anevrizmalar toplumda %0,4-6 sıklıktadır. Görüntüleme yöntemlerinin sık kullanımıyla kanamamış anevrizmaların tespiti artmaktadır. Bununla birlikte, kanamamış anevrizmaların büyük çoğunluğunda kanama olmayacağı bilinmektedir. Tahminlere göre her 200?400 anevrizmanın sadece bir tanesinde kanama gözlenmektedir. Bu hastalarda tedavi ya da izlem kararı almak hekim açısından sıklıkla bir ikilem oluşturur. Kanamamış bir anevrizmayla karşılaşıldığında, kısa ve uzun vadede kanama oranları ile yapılacak cerrahi ya da endovasküler tedavinin muhtemel riskleri iyi irdelenmelidir. Tedavi kararı alırken, anevrizmanın boyutu, yerleşimi, hastanın tıbbi özgeçmişi, aile öyküsü, uygulanacak girişimin kabul edilebilir risk oranlarıyla yapılabiliyor olması gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Ayrıca hastanın anevrizma varlığını biliyor olmasının getirebileceği ilave stres ve anksiyete de göz önünde bulundurulmalıdır.