Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 1
Supraklinoid İnternal Karotid Arter Anevrizmaları"nın Endovasküler Tedavisi
Ergün DAĞLIOĞLU1,Erhan TÜRKOĞLU2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

Supraklinoid anevrizmalar tipik olarak distal dural ringin distalinde kalan internal karotid arter (İKA) segmentinden, ya da kavernöz sinüsün çatısından, karotid bifurkasyona kadar olan İKA"den kaynaklanan intradural anevrizmalardır. Son yıllarda cihaz, teknik ve bilgi birikiminde olan hızlı ilerlemeler sayesinde supraklinoid anevrizmaların tedavisinde endovasküler yaklaşım tercih edilen yöntemlerden biri olmuştur. Balon ya da stent eşliğinde koil embolizasyonu ile son yıllarda akım çeviriciler paraklinoid ve supraklinoid anevrizmaların tedavisinde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Makalemizde büyük ya da dev anevrizmaların akım çeviriciler ile tedavisine de ayrıca değinilmiştir. Blister tip anevrizmalar oldukça özellikli intrakranial patolojiler olup, oldukça ince duvar yapılarından dolayı tedavi edilseler bile hasta için oldukça yüksek oranda risk taşırlar. Supraklinoid İKA anevrizmalarının tedavisine karar verirken, beyin cerrahları hastaya ait radyolojik çalışmaları, vasküler anatomiyi, hastanın komorbiditelerini, anevrizma boyutu ve morfolojisini oldukça detaylı incelemeli, anevrizmanın kanayıp kanamadığını göz önünde bulundurmalıdır.