Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 1
Orta Serebral Arterin Mikrocerrahi Anatomisi
Gökmen KAHİLOĞULLARI1,Ümit EROĞLU1,Murat ZAİMOĞLU1
1Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Orta serebral arter beyni besleyen ve internal karotid arterden köken alan ana damarlardan biridir. Orta serebral arterin trank yapıları, kortikal dalları, erken dalları ve anomalilerinin mikrocerrahi anatomisi ile bilinmesi bu alanları ilgilendirecek cerrahi yaklaşımlar için çok önemlidir. Trank yapıları içinde superior trank ve inferior trank yanısıra intermediate trank varlığı belirtilmiş ve kortikal dallar üzerindeki etkileri gösterilmiştir. Orta serebral arterin beyinde beslediği alan kortikal dalları ile açıklanmıştır. Orta serebral arterin anomalileri olan duplike orta serebral arter, aksesuar orta serebral arter ve fenestre orta serebral arter yapıları yazıda açıklanmıştır. Bu yazıda orta serebral arterin mikrocerrahi anatomisi ayrıntılı olarak tartışılmış ve cerrahideki önemi vurgulanmıştır.