Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 1
Blister ve Disekan Anevrizmalarda Endovasküler Tedavi
Ali İhsan ÖKTEN1,Yurdal GEZERCAN1,Vedat AÇIK1
1Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Adana, Türkiye

Özet

Blister anevrizmalar internal karotid arter (İKA)"in dallanmayan bölgelerinde ortaya çıkan yarım kubbe şeklinde anevrizmalardır. Anterior ve posterior sirkülasyonda görülebilmekle birlikte en çok supraklinoid İKA"da görülür. Opere edilen İKA anevrizmalarının %0,3-1,7"ni, kanayan anevrizmaların ise %6,6"nı oluşturur. Patogenezi hakkında kesin bilgiler yoktur. Daha çok bir psödoanevrizma olduğu düşünülmektedir. Aterosklerozun anevrizmanın gelişiminde etkili olduğu söylenmektedir. Tedavisinde cerrahi olarak klipleme, wrapping, klipleme+wrapping, by-pass"la birlikte veya olmaksızın İKA ligasyonu yapılabilir. Bunun dışında endovasküler tedavi iyi bir seçenektir. Disekan anevrizmalar arterin tunika mediyasında uzunlamasına bir yırtık sonucu oluşur. Erkeklerde ve orta yaşlarda daha sıktır. Karotid ve vertebral arter diseksiyonlarında mortalite oranı %5 dir. Karotid arter diseksiyonu yıllık ortalama 1-1,5/100.000 iken vertebral arter diseksiyonu yıllık ortalama 2,6/100.000 dir. İskemik inme en belirgin bulgusu olmakla birlikte ortaya çıkması 30 güne kadar uzayabilir. Bunun dışında subaraknoid hemoraji, horner sendromu, ağrı, kranial sinir felçleri ile hasta başvurabilir. Hastaların bir kısmı asemptomatik olabilir. Tedavisinde medikal tedaviden cerrahi ve endovasküler tedaviye kadar geniş bir yelpaze vardır.