Türk Nöroşirürji Dergisi 2006 , Vol 16 , Num 3
Rat Beyninde Mikrobalon Diseksiyon Yöntemi ile Klasik Kortikotominin Oluflturduğu Hasarlanmanın Histopatolojik Olarak Karşılaştırılması
Ersoy KOCABIÇAK, Alparslan ŞENEL, Keramettin AYDIN, Cengiz ÇOKLUK, Ömer İYİGÜN, Cemil RAKUNT, Fahrettin ÇELİK
Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Samsun

Özet

AMAÇ: Rat beyninde Mikro Balon Diseksiyon Yöntemi ile klasik kortikotominin oluşturdukları aksonal hasar açısından histopatolojik olarak karşılaştırılmasıdır. Kullandığımız Mikro Balon Diseksiyon yönteminde Fogarty kateteri ( 4 French, maksimum hacim = 0.75 ml ) üzerindeki balonun şişirilerek çevre dokuyu minimal hasarla disseke etmesi planlanmıştır.

YÖNTEM: Bu çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul Raporu alındıktan sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Araştırma Merkezi Laboratuvarında yapılmıştır.

Çalışmada ağırlıkları 400 – 500 gram arasında olan 12 adet erişkin erkek Spraque – Dawly rat kullanıldı. Sagittal sütür üzerinde orta hat insizyonla middle frontal girusları ortalayacak şekilde bilateral 0.4cm2'lik kraniektomi alanı oluşturuldu. Ardından sağ tarafa Fogarty kateteri, sol tarafa lanset yardımıyla middle frontal girustan bazal ganglionlara kadar iki taraflı diseksiyon yapıldı. Postoperatif 5. gün perfüzyon fiksasyon tekniği ile beyinleri çıkartılan deneklerden 10 µm 'luk ince kesitler alındı. Gallyas tekniğiyle boyanan preparatlar ışık mikroskobuyla incelendi.

BULGULAR: Akson dejenerasyonu açısından değerlendirilen ve kalitatif olarak karşılaştırılan deneklerde benzer aksonal hasar tespit edildi.

SONUÇ: Bu çalışmada Mikro Balon Diseksiyon Tekniğinin klasik Kortikotomi Tekniğine aksonal hasar açısından üstünlüğü gösterilememiştir. Klinikte alternatif bir yöntem olarak kullanılan bu tekniğin geliştirilmesine yönelik çalışmaların desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz.