Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 1
Subaraknoid Kanamada Prognozu Etkileyen Faktörler
Boran URFALI1,Yurdal SERARSLAN1
1Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye

Özet

Subaraknoid kanama (SAK) yıllık 9/100000 insidans ile gözlenen ve bireylerin yaşının artması ile bu insidansın daha da arttığı klinik bir tablodur. 1980"li yıllara oranla günümüzdeki mortalite oranları daha az olmakla beraber hâlâ yüksektir. SAK ile başvuran hastalarda prognozu etkileyen faktörlerle ilgili uzun süreden beri moleküler düzeyde, özellikle nöroinflamasyon mekanizmaları üzerinden, çalışmalar yapılmaktadır. SAK prognozunu etkileyebilecek faktörlerle ilgili moleküler çalışmalardaki bu yoğunluğa rağmen literatürde bu hastalığın prognozunu etkileyen faktörlerle ve fonksiyonel sonuçları ile ilgili popülasyon temelli çalışma sayısı oldukça azdır. SAK"lardaki prognostik faktörlerin belirlenebilmesi bu klinikle başvuran olguların takip ve tedavi modalitelerinin daha özgün olarak düzenlenebilmesine, sağkalımları ile ilgili olarak daha gerçekçi değerlendirmeler yapılabilmesine yardımcı olacaktır. Yazıda güncel literatür eşliğinde moleküler ve klinik anlamda prognozu etkilen faktörler incelenmiştir.