Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 2
Nüks Lomber Disk Hernileri; Neden Olur?Nasıl Tedavi Edilir?
Timur YILDIRIM1,Serkan ŞİMŞEK2
1Ordu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye
2Özel Lokman Hekim Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

Lomber disk cerrahisi beyin cerrahisi pratiğinin en sık uygulanan cerrahi yöntemidir. Cerrahi teknik ve merkezden bağımsız olarak ilk kez cerrahi yapılacak olgularda başarı oranı %80-85"tir. Lomber diskektomi sonrası şikayetlerin geçmemesi "Cerrahi Geçirmiş Bel Sendromu" olarak tanımlanmaktadır. Nüks disk hernileri de bu klinik durumun en sık gözlenen şeklidir ve %7 ile %26 oranında görülür. Nüks disk hernisi; ameliyat edilen aynı seviyede, aynı tarafta veya karşı tarafta ameliyattan sonraki 6 aylık ağrısız süre içinde yeniden herni gelişmesidir. Birçok predispozan faktör bildirilse de nüks gelişiminden en çok uygulanan cerrahi teknik sorumlu bulunmuştur. Yaş, cinsiyet, sigara, alkol, ağır kaldırma rekürrens riskini arttıran faktörler olarak bildirilmiştir. Literatürde farklı oranlar bildirilse de lomber diskektomi olgularının %10"una revizyon cerrahisi uygulanmakta ve hangi yaklaşımın daha uygun olduğu ile ilgili bir konsensus bulunmamaktadır.