Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 2
Tip I Diabetiklerde Sırt Ağrısının Önemi: Torakal Epidural Apse Olgu Sunumu
Merih İŞ1, Murat DÖŞOĞLU1, Ferruh GEZEN1, İrfan ŞENCAN2, Feyzullah AKYÜZ1, K. Hakan YILDIZ1
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Düzce
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Düzce

Özet

İnsüline bağımlı diabetes mellituslu hastalar epidural apse ve psoas apsesi gibi farklı ve sıra dışı enfeksiyonlara eğilimlidir. Diabetik non ketotik koma, sepsis ve sırt ağrısı ile başvuran, T3-T7 seviyelerinde yoğun spinal epidural apse teşhis edilen 27 yaşında bayan hasta sunulmuştur. Bu olgu ile ateş ve lokalize sırt ağrısı ile başvuran, insüline bağımlı diabetes mellituslu hastalarda epidural apseden kuşkulanmak gerektiği vurgulanmaktadır. Uygun görüntüleme ile erken tanı ve agresif tedavi kalıcı nörolojik hasarın gelişimini önleyebilir.