Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 1
İnfratentoriyal Arteriovenöz Fistüllerde Endovasküler Tedavi
Rıfat AKDAĞ1,Hilmi Önder OKAY2
1SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Bursa, Türkiye
2SBÜ Erzurum Eğitim Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Erzurum, Türkiye

Özet

İntrakraniyal arteriovenöz fistüller en sık Dural Arteriovenöz fistüller şeklinde görülürler ve dura yaprakları arasındaki arter ve ven arasındaki anormal ilişki olarak tarif edilir. En sık transvers ve sigmoid sinüs komşuluğunda rastlanır. Genellikle benign seyirli olup pulsatil tinnitusdan, malign seyirli intrakraniyal kanama ile sonuçlanabilen klinik özellikler taşır. Semptomların ortaya çıkması ve doğal seyir büyük oranda venöz drenaj paternine bağlıdır. Bu yüzden lezyonların anjiyografik özelliklerinin tam olarak tespit edilebilmesi prognoz ve tedavi şekli açısından büyük önem taşır. İnfratentoriyal arteriovenöz fistüllerin patofizyolojisinin iyi bir şekilde anlaşılmasının yanı sıra endovasküler nörocerrahideki kullanılan mikrokateter ve embolizan ajan teknolojisindeki ilerlemeler, İnfratentoriyal arteriovenöz olgularında da en sık başvurulan tedavi modalitesi olarak endovasküler tedavinin tercih edilmesine neden olmuştur. Burada Nöroşirürji pratiğinde nadir karşılaşılan ancak yönetimi oldukça güç olabilen infratentoriyal arteriovenöz lezyonlarınında tedavi kararı verme, endovasküler tedavi yollarının seçimi ve teknikleri olgu örnekleri ile birlikte tartışılmaya çalışıldı.