Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 1
Travmatik Karotikokavernöz Fistülde Tedavi Ne Zaman Gereklidir, Medikal Tedavi ve İzlem Ne Zaman Olmalıdır?
Rıfat AKDAĞ1,Uğur SOYLU1
1SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Bursa, Türkiye

Özet

Karotikokavernöz fistüller internal karotid arter ile kavernöz sinüs arasındaki anormal arteriyovenöz anastomozlardır. Karotikokavernöz fistüllerin direkt ve indirekt şeklinde farklı klinik sunumu olan iki geniş kategorisi vardır. Direkt ya da yüksek akımlı KKF"de internal karotis arter ile kavernöz sinüs arasında; indirekt ya da düşük akımlı olanlarda ise internal veya eksternal karotis arterin dalları arasında anormal bağlantı vardır. Olguların %75"i travmatiktir. Direkt karotikokavernöz fistül olguları acil müdahale gerektirir ve ilk tedavi seçeneği endovasküler tedavi olmalıdır. Bunlar arasında transarteriyel, transvenöz sıvı embolizan ajan, koil, balon veya kombine tedavi sayılabilir. Özellikle son dekatta endovasküler alandaki hızlı gelişmeler karotikokavernöz fistül tedavisinde mortalite ve morbibite oranlarını düşürürerek etkin tedavi olanağı sağlamıştır.