Türk Nöroşirürji Dergisi 1991 , Vol 2 , Num 1
ANJİOLENFOİD HİPERPLAZİ (KİMURA HASTALIĞI) OLGU SUNUMU
Etem BEŞKONAKLI1, Erhan COŞAN1, Hakan SEÇKİN1, Yıldız YALÇINLAR1, Fehmi AKSOY2
1Ankara Numune Hastanesi II. Nöroşirurji Kliniği
2Ankara Numune Hastanesi Patoloji Laboratuarı

Özet

Eozinofili ile birlikte anjiolenfoid hiperplazi (Kimura Hastalığı), sıklıkla genç; erişkinlerde görülen, nadir, benign vasküler tümörlerdendir. Baş ve boyun bölgesi sık tutulur. Genellikle subkütan olarak görülmesine rağmen, kliniğimizde takip ve tedavi edilen vakada skalp altından perikraniuma kadar ulaştığı ve birlikte frontal kemikte kranium içine doğru hiperostoz olduğu görüldü. Makalede, vaka literatür bilgileri ile birlikte tartışılmıştır.