Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 2
Santral Ağrıda Nöromodülasyon
Ümit Akın DERE1,Ersoy KOCABIÇAK2
1Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Nöromodülasyon Merkezi, Samsun, Türkiye
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Özet

Ağrı kendi içinde de nosiseptif ve nöropatik ağrı olarak ikiye ayrılır. Nosiseptif ağrı daha çok bası ile ya da hareketle uyarılan nosiseptörlerin etkisi ile ortaya çıkan kesici, bıçak saplanır tarzda ağrı olarak tarif edilir. Nöropatik ağrı ise doku hasarı sonrası ortaya çıkan yanıcı, batıcı tarzda ağrı olarak tanımlanır. Ağrının rahatlatılmasında ise medikal yöntemlerin yanı sıra, intratekal tedaviler ve sinir sisteminin elektriksel uyarımları yer almaktadır. Elektriksel uyarılarla tedavilerde periferik sinir uyarıları santral ağrıda yeteri kadar etkili olamamaktadır. Spinal kord stimülasyonu ile kısmen, talamus ya da motor korteks stimülasyonu ile daha etkin santral ağrı kontrolü sağlandığı yapılan çalışmalarda belirtilmiştir. Santral ağrının tedavisini üç ana başlık altına alırsak; bunlardan ilki antidepresan, antikonvülzan, analjezik ilaçlar gibi çeşitli farmakolojik yaklaşımlardır. Diğer bir tedavi yöntemi ise talamotomi, kordotomi ve DREZ lezyonu gibi ablatif ya da lezyon cerrahisi olarak adlandırdığımız girişimsel işlemlerdir. Üçüncü ve son başlık ise bu bölümde de genel hatları ile anlatacağımız nöromodülasyon yöntemleridir. Bunlar arasında transkutanöz elektriksel sinir uyarımı, spinal kord stimülasyonu, derin beyin stimülasyonu ve motor korteksin yüzeyel stimülasyonu gibi yöntemler mevcuttur. Santral nöropatik ağrıyı azaltmada en etkin nöromodülasyon yöntemleri olarak derin beyin stimülasyonu ve motor korteksin yüzeyel stimülasyonu söylenebilir.