Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 3
Glial Tümörlerde Ayırıcı Tanı
Kadir TUFAN1
1Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Özet

Glial tümörler en sık görülen primer beyin tümörlerini oluşturlar. Glial destek hücrelerinden gelişirler. Oldukça iyi seyreden pilositik astrositomlardan, son derece kötü gidişatlı glioblastoma kadar farklı tümör tiplerini içinde barındırır. Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) 2016 yılında tekrar düzenlediği sınıflamaya göre gliomlar; diffüz astrositik-oligodendriyoglial tümörler, diğer astrositik tümörler ve ependimal tümörler olarak temel olarak üçe ayrılmıştır. Ancak, pratikte en sık kullanılan glial tümör sınıflamasının WHO"nun tümör derecesine (Grade I-IV) göre belirlemiş olduğu sınıflama olduğu görülmektedir. Glial tümörlerde kesin tanı histopatolojik ve moleküler incelemelerle konulur. Fakat histopatolojik tanıdan önce hasta yaşı, klinik bulgular ve ileri radyolojik incelemeler de ayırıcı tanıda yardımcı olabilir. Mevcut yazıda farklı glial tümörlerin ayırıcı tanısında göz önünde bulundurulması gereken özellikler anlatılmaya çalışılmıştır.