Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 3
Gliomlarda Medikal Tedavi
Burak Yasin AKTAŞ1,Neyran KERTMEN1
1Hacettepe Üniversitesi, Kanser Enstitüsü Medikal Onkoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Gliomlar beyin parankim hücrelerinden köken alan tümörler olup santral sinir sisteminin en sık görülen primer neoplazileridir. Bu tümörler yüksek oranda morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır. Cerrahi yaklaşım tedavinin temelini oluşturmasıyla beraber multimodal yaklaşımların sağkalıma etkisi gösterilmiştir. Yüksek dereceli gliomlarda total rezeksiyon prognozu belirleyen en önemli faktördür ancak nükslerin sık olduğu bu grupta cerrahi sonrası radyoterapiye eklenen kemoterapi ile sağkalım katkısı elde edilmiştir. Ayrıca rezeke edilemeyen ya da nüks eden hastalıkta sistemik tedavi öne çıkan tedavi seçeneğidir. Temozolamid, nitrozüreler ve bevacizumabın farklı basamaklarda etkinlikleri kanıtlanmıştır. Tedavi seçiminde ve prognozu öngörmede moleküler patolojinin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Anaplastik astrositom ve glioblastomlarda MGMT promotor metilasyonu; oligodendrogliomlarda 1p/19 kodelesyonu kemoterapi etkinliğinin yüksek olduğu iyi prognozlu gruplardır. İmmünoterapiler karşılanmamış ihtiyacın fazla olduğu bu grupta hem adjuvan hem nüks hastalıkta araştırılmaktadır. Devam eden immünoterapi çalışmalarının sonucunun bir paradigma değişimine neden olması ümit edilmektedir.