Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 3
Spinal Gliomlar
Ömer ÖZDEMİR1,İlker SOLMAZ1
1Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Çorum, Türkiye

Özet

Spinal gliomlar tüm spinal primer tümörlerin %20"sini oluşturur ve merkezi sinir sistemi neoplazmaları içinde çok nadir görülürler. Bu tümörler serebral gliomlar ile çeşitli özellikleri paylaşırlar. Astrositom ve ependimom gibi serebral hemisferlerin gliomları ile aynı histopatolojik sınıflandırmayı kullanırlar. Tümör derecesinin belirlenmesi klinik davranışı öngörmede yararlıdır. Spinal Gliomlar, serebral gliomlarda kullanılan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kriterlerine göre derecelendirilir ve bu derecelendirme güçlü bir prognostik göstergedir. Nadir görüldüğünden dolayı literatürde yetişkin ya da pediatrik popülasyonda yapılmış geniş hasta serilerinden oluşan araştırmalara rastlanmamaktadır. Bu sebeple radyoterapi, kemoterapi ve cerrahi tedavi için net bir konsensüs oluşmadığı gibi prognoz üzerinde de net bir söz birliği yoktur. Bu bilgiler ışığında bu konudaki mevcut literatürün taranması hedeflenmiştir.