Türk Nöroşirürji Dergisi 1991 , Vol 2 , Num 1
KİSTİK İNTRAKRANİAL TÜMÖRLERDE KİST SIVISI, BOŞ VE
Erdal ÇETİNALP, Mustafa KAYACAN, Alp İskender GÖÇER, Hüseyin BAĞDATOĞLU, Ziya UZUNEYÜPOĞLU, Sebahattin HACIYAKUPOĞLU
Çukurova Üniversitesi Tip Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Özet

Kliniğimizde takip edilen ve kistik komponent içeren 7 astrositom, 1 adeno karsinom metastazi, 1 medulloblastom ve 1 oligodendrogliom kist sıvılarında immunoglobulin değerleri analiz edildi. Sonuçlar serum albumini baz alınarak serum immunoglobulin değerleri ile ve beyin omurilik sıvısında immunoglobulin değerleri ile karşılaştırıldı. Çalışmada tümor kist sıvısında genel olarak immunoglobulin tespit edilmedi. Sadece adeno karsinom metastazlı olgunun kist sıvısında immunoglobulin değerleri saptandı, ancak anlamlı düzeyde değildi. Ancak, beyin omurilik sıvısında immunoglobulin değerleri genelde yüksekti.

Bu çalışmada her ne kadar kist sıvısında immunoglobulin artmasa da beyin omurilik sıvısında artmış olmasının intrakranial tümorlerin immunolojik yönden daha detaylı yöntemlerle incelenmesinin yararlı olacağı ve tümör kist sıvısında immün faktörlerin saptanabileceği, bu faktörlerin de muhtemelen malign ve benign tümör ayrımına katkıda bulunabileceği kanısı doğmuştur.