Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Mezial Temporal Loba Cerrahi Yaklaşımların Anatomik Açıdan Tanımlanması
Mehmet Yiğit AKGÜN1,Süreyya TOKLU1,Cihan İŞLER1
1İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Mezial temporal bölge, temporal lobun derinliklerinde temporal hornun medialinde bulunmaktadır. Mezial temporal bölge, tümörler, kavernomlar ve arteriyovenöz malformasyonlar gibi nöroşirürjikal olarak rezeke edilebilen lezyonların sık görüldüğü bölgedir. Lezyonel mezial temporal lob epilepsisi, mezial temporal lobda mevcut olan ve nöbetlere neden olan hipokampal skleroz dışında başka lezyonlar ile de ilişkili olabilmektedir. Lezyonlar genellikle fokal kortikal displazi gibi gelişimsel malformasyonlar veya tümöral lezyonlar olabilir. Hastanın ve lezyonun özelliğine göre uygulanacak cerrahi yöntem ve bu yöntem için kullanılacak olan cerrahi yaklaşımlar değişebilmektedir. Mezial temporal bölge, bazal sisterna komşuluğunda, cerrahi işlem sırasında korunması gereken önemli damar ve sinir yapıları ile çevrilidir. Anatomik ve cerrahi açıdan, mezial temporal bölge ön, orta ve arka olmak üzere 3 bölgeye ayrılmaktadır. Bölgenin kendine özgü ve nispeten karmaşık patolojisi bu bölgeye yapılan cerrahi yaklaşımları özel hâle getirmektedir. Literatürde hâlen kullanımda olan temporal lob rezeksiyonlarında çeşitli anatomik teknikler ve bu tekniklerin farklılıkları bahsedilmekle beraber teknikler arasında üç ana fark vardır. Birincisi, mezial temporal veya neokortikal rezeksiyonun miktarı [mezial rezeksiyon olmadan, neokortikal rezeksiyon veya neokortikal rezeksiyon olmadan mezial rezeksiyon (selektif amigdalohippokampektomi)]. İkincisi, mezial rezeksiyon yapılan vakalarda amigdala, hippokampus ve parahippokampal girus rezeksiyonun miktarındaki değişiklikler. Üçüncüsü ise, cerrahi yaklaşımdır (örneğin, transsylvian vs. transkortikal selektif amigdalohippokampektomi).