Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Glioblastoma Multiforme Tanılı 87 Hastanın Retrospektif Analizi
Hüseyin Berk BENEK,Hakan YILMAZ,Emrah AKÇAY
1SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir

Özet

Giriş: İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği" nde operasyon sonrası patolojik tanısı glioblastoma multiforme olan 87 hasta retrospektif olarak incelenip klinik sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Hastanemizde 2013-2018 yılları arası intrakranial kitle sebebiyle opere edilen 87 hastanın patolojik tanısı glioblastoma multiforme gelmiştir. Hastaların yaş, cinsiyet, yerleşim yeri, boyutu, ilk başvuru şikayeti, nüks cerrahi yapılıp yapılmadığı ve hastalarda gelişen komplikasyonlar değerlendirildi.

Bulgular: 87 hastanın 35"i kadın, 52"si erkektir. Hastaların yaş ortalaması 59.8"dir. Kitle lokalizasyonu: 30 hastada frontal (%34,4), 35 temporal 8 (%40,2), 17 parietal (%19,5) ve 5 oksipital (%5,7) yerleşimliydi. Yapılan radyolojik görüntülemelerde lezyonların ortalama boyutu 42*40 mm olarak ölçüldü. İlk başvuru şikayeti: 50"si başağrısı (%57,4), 18"i kuvvet kaybı (%20,6), 8"i bilinç bozukluğu (%9,1), 6"sı nöbet (%6,8) ve 5"i konuşma bozukluğu (%5,7) ile tarafımıza başvurdu. 80 hastaya grosstotal rezeksiyon (%91,9), 7 hastaya subtotal rezeksiyon (%8,1) uygulandı. Postoperatif komplikasyon: 8 hastada hemiparezi, 5 hastada nöbet, 4 hastada cerrahi lojda kanama ve 6 hastada yara yeri enfeksiyonu görüldü. Nüks nedeniyle ikinci cerrahi uygulanan hasta sayısı 7"dir (%8). Bir hastada nüks nedeniyle 3. cerrahi uygulandı. Hastalar taburculuk sonrası onkoloji polikliniğine yönlendirildi. Verilerine ulaşabildiğimiz GBM tanılı hastaların ortalama yaşam süresi 9,8 ay olarak saptandı.

Sonuç: Glioblastoma multiforme erişkinlerde en sık görülen, en hızlı seyirli ve ölümcül beyin tümörüdür. Tanı konulduktan sonraki sağkalım genellikle bir yıldan azdır. Kliğinimizde hastalara olabildiğince total rezeksiyon yapılmasına rağmen patolojisi GBM çıkan hastaların ortalama yaşam süresi 9,8 ay olarak saptanmıştır.