Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Distal Anterior Serebral Arter Anevrizmaları
Aykut GÖKBEL,Mehmet SEÇER,Emin VURAL
1Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Kocaeli

Özet

Giriş: Perikallosal arter anevrizmaları olarak da bilinen distal anterior serebral arter (DASA) anevrizmaları, tüm kafa içi anevrizmalarının yaklaşık %6"sını oluşturur. Anterior serebral arterin A2-A5 segmentlerinde ve distal dallarında bulunurlar (1). DASA anevrizmaları, diğer supratentoryal anevrizmalara göre daha yüksek morbidite ve mortalite oranlarına sahiptir.

Gereç ve Yöntem: Subaraknoid kanama (SAK) ve intraserebral hematoma neden olmus? ru?ptu?re DASA anevrizması nedeniyle opere edilen 8 olgu retrospektif olarak deg?erlendirilmiştir.

Bulgular: Olgularımızın 5"u? kadın 3"si erkek idi. 8 olguda 9 DASA anevrizması tespit edilkdi. Olguların yas? ortalaması 46,2 yıl idi (31-54 yas?) Bilgisayarlı tomografide (BT) 1 olgumuzda bazal sisternlerde SAK saptanırken, 6 olgumuzda anevrizma lokalizasyonunda intraserebral hematom, 1 olgumuzda hem intraserebral hem de intraventriku?ler hemoraji mevcuttu. BT anjio ve serebral anjiografide anevrizma 1 olguda A2, kalan 7 olguda A3 yerleşimli, bunlardan birinde de bilateral DASA anevrizması olduğu görüldü. 2 olgumuzda kanamıs? DASA anevrizmasına es?lik eden ikincil bir anterior kommunikan arter anevrizması saptandı. 1 olgu pterional kraniotomi ile diğerleri de sağ taraflı interhemisferik yaklaşımla opere edildi. Eksternal lomber drenaj ile beyin relaksasyonu sag?lanarak cerrahi koridorun genis?letebileceg?i bildirilmiştir (2). Olgularımızın 4"u?ne eksternal lomber drenaj takılmıştır. Lomber drenaj takılan 4 olguda beyin relaksasyonu, takılmayan 4 olguya göre daha fazla sag?landığı izlenmiştir.

Sonuç: DASA anevrizmalarında cerrahi koridorun dar olması cerrahi gu?c?lu?klerinin bas?ında gelmektedir. Lomber drenaj ile BOS drenajı cerrahi disseksiyonu kolaylas?tırmakta ve iyi prognoza katkı sag?lamaktadır.