Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Ambiyen Sistern Lezyonlarına Transtemporal Transkoroidal Fissür Yaklaşımı Sırasında Rota Üzerindeki Beyaz Cevher Yapıları
Fatih YAKAR1,Pınar ÇELTİKÇİ2,Yücel DOĞRUEL1,Defne ŞAHİNOĞLU1,Emrah EGEMEN1,Ümit Akın DERE1,İlker KİRAZ1
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Denizli
2Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara

Özet

Giriş: Ambiyen sistern beynin hassas bölgelerinden biridir. Sisternde anevrizmal oluşumlar bulunabilir ve mezensefalik kitlelere bu sistern içinden geçilerek ulaşılabilir. Bu lezyonlara yönelik transkoroidal fissür yaklaşımında, rota üzerindeki beyaz cevher yapıları bilinmelidir.

Gereç ve Yöntem: Klingler yöntemi ile hazırlanmış 4 adet taze kadavra hemisferinde süperiyor/orta/inferiyor temporal girus boyunca aşama aşama diseke edilerek önce temporal horna ve takiben de ambiyen sisterne ulaşıldı. Ayrıca inferiyor frontal girus, pre/postsantral girus inferiyor kısmı ve anguler/supramarginal giruslar komşu beyaz cevher yapılarının gösterilmesi amacıyla diseksiyona dahil edildi.

Bulgular: Dekortikasyonu takiben U liflere ulaşıldı. U lifleri kaldırıldı ve inferiyor longitidunal fasikül (ILF) , süperiyor longitidunal fasikül (SLF) III, inferiyor frontooksipital fasikülüs (IFOF) ve unsinat fasikülüs (UF) görüldükten sonra temporal horna ulaşıldı. Temporal horn lateralinde arkuat fasikül (AF), IFOF, anteriyor kommissür (AC), optik radyasyon (OR) ve tapetum (Tp) görüldü. Superiyorunda middle longitidunal fasikül (MdLF) ve kaudat nükleus kuyruğu (CNt), anteriyorunda UF ve AC temporal uzanımı görüldü. İnferiyorunda singulum (Cg) ve OR anteriyor bölümü, mediyalde ise Talamus (Th) ve forniks fimbriyası görüldü. Hipokampüs fimbriyası ve koroid pleksus arasından girilerek ambiyen sisterne ulaşıldı. Ambiyen sistern süperiyorunda Th pulvinar (Pv), OT ve lateral genikülat body (LGB), anteriyorda serebral pedinkül (CrC) posteriyor yüzü, lateralinde fimbriya forniks, parahippokampal girus (PHG) ve koroidal fissür ve mediyalinde ise mezensefalon tegmentumu lateral yüzü bulunur.

Sonuç: Ambiyen sisterne transtemporal yolla yaklaşımda rota üzerindeki beyaz cevher yapılarının bilinmesi, cerrahi sırasında oryantasyonu ve postoperatif dönemdeki muhtemel komplikasyonları açıklamamızı sağlayacaktır.