Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 2
Travmatik Beyin Hasarında Dekompresif Kraniektomi
Mert ŞAHİNOĞLU1,Derya KARAOĞLU GÜNDOĞDU1,Ender KÖKTEKİR1,Hakan KARABAĞLI1
1Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Özet

Travmatik beyin hasarı gelişen hastalarda artmış kafa içi basınç sekonder beyin hasarını hızlandırarak ek morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır. Dekompresif kraniektomi ise travmatik beyin hasarında kafa içi basıncı düşürmek için etkili bir cerrahi yöntemdir. Primer veya sekonder olarak uygulanabilinir. Yüz yıllardır kullanılan bir yöntem olmasına rağmen komplikasyonları hâlâ azımsanmayacak düzeydedir. Bu yüzden dekompresif kraniektominin etkinliğini artırmak ve komplikasyonlarının önüne geçmek için doğru zaman, ideal hasta seçimi, doğru teknik ve cerrahi sonrası uygun kranioplasti gerekmektedir. Tüm bu parametreler için literatürde birçok çalışma olmasına rağmen günümüzde hâlâ fikir birliğine varılamamış yönleri de mevcuttur. Ayrıca sonuçları henüz ortaya konulmamış çok merkezli randomize çalışmalar da devam etmektedir.