Türk Nöroşirürji Dergisi 1991 , Vol 2 , Num 1
SİRİNGOMİYELİNİN TANI VE TEDAVİSİNDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME
Metin GÜNER,Tansu METROL. Şenol ER
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Özet

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), siringomiyeli tanısında en önemli radyolojik teknik alarak yerini almıştır. Üç; hasta MRG bulgularıyla opere edilerek ikisinde Gardner operasyonu ve siringostami, birinde ise sadece siringostomi uygulanmıştır. Hastaların postoperatif MRG'lerinde sirinks kavitesinin kollabe olduğu gözlenmiş ve tedavi planlanmasında MRG'nin önemi tartışılmıştır.