Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 2
Travmatik Beyin Hasarlı Olgularda Tamir ve Rejenerasyon İçin Terapötik Stratejiler
İsmail İŞTEMEN1,Ali İhsan ÖKTEN1
1Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, Adana,Türkiye

Özet

Travmatik beyin hasarı genç erişkinlerde, özellikle erkeklerde mortalite ve morbiditenin en önemli nedenlerinden birisidir. Hem hastalar hem aileleri, hem de sosyal güvenlik kurumları için oldukça ciddi yükler doğurmaktadır. Uzun süren kısıtlanmalar ve sakatlıklara yol açabilir. Primer yaralanma geri dönüşümsüzdür ancak sekonder yaralanmayı engellemek veya geri döndürmek bazen cerrahi yollardan bazen de medikal tedavilerle mümkün olabilmektedir. Sekonder yaralanmaya ait patofizyoloji anlaşıldıkça koruyucu ve iyileştirici terapötik seçenekler ortaya çıkmakta ve gelişmektedir. Terapötik seçenekler ile ilgili geniş literatür taraması yapılarak tedavi seçenekleri saptanmıştır. Çalışmamızda travmatik beyin hasarı için belirtilen terapötik seçenekler anlatılmıştır. Terapötik tedavi seçenekleri etki mekanizmalarına göre kademeli olarak alt başlıklara ayrılarak anlatılmıştır.