Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 3
Oksipital Kondil Kırıkları ve Atlanto-Oksipital Dislokasyon
Semih Kıvanç OLGUNER1,Ali ARSLAN1
1Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Adana, Türkiye

Özet

Yüksek enerjili travmalar neticesinde görülen kraniovertebral bileşke yaralanmaları nadir görülen spinal patolojilerdir. Oksipital kondil kırıkları ve atlanto-oksipital dislokasyon anatomisi zor olan bu bölgenin travmatik patolojilerindendir. Ciddi morbidite ve mortalite nedeni olan bu travmaları epidemiyoloji, klinik süreç, görüntüleme, sınıflamalar ve tedavi alt başlıkları altında inceledik. En çok kullanılan radyolojik tanımlamalar ve sınıflamalar not edildi. Bu derlemede her iki patolojiyi ayrıca stabilite kavramı üzerinden inceleyip literatür eşliğinde değerlendirdik. Sınıflamalarda tiplemeler ayrıntılı araştırıldı ve önerilen tedavi biçimleri belirtildi. Konservatif ve cerrahi tedavi anlatıldı ancak cerrahi teknik ayrı bir konu başlığı olması sebebiyle bahsedilmedi. Literatürde her iki patoloji için de tanı-tedavi üzerine görüş birliği yoktur. Dolayısıyla titiz ve ayrıntılı bir inceleme üzerine tedavi süreci yürütülmelidir.