Türk Nöroşirürji Dergisi 1991 , Vol 2 , Num 1
SUPRATENTORİAL EPENOİMOMALAR
Ahmet ERDOGAN, Hamit Ziya GÖKALP, Ertekin ARASIL, Haluk DEDA, Mustafa BAŞKAYA, Ağahan ÜNLÜ
A.D. Tıp Fakültesi,Nöroşirürji Anabilim Dalı

Özet

Ependimomalar genel olarak düşük malignite bulguları gösteren tümörler olarak kabul edilmektedir. Prognozda yaş, cins, histolojik yapı, lokalizasyon önemli faktörlerdir. Tedavi yöntemleri arasında cerrahi rezeksiyon ve radyoterapi en büyük yeri oluşturmaktadır. Bu yazıda kliniğimizde opere edilen 34 supratentorial ependimoma vakası değerlendirilmiştir.