Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 3
Omurilik Yaralanmalı Hastalarda Ürogenital Sorunlar ve Tedavileri
Can AYKANAT1,Bilge ASLAN2,Yılmaz ASLAN3
1T.C. Sağlık Bakanlığı Yozgat Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Yozgat, Türkiye
2T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
3T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

Omurilik yaralanmaları özellikle gelişmiş toplumlarda önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Yaralanma anından sürecin sonuna kadar multidisipliner yaklaşım gerektirir. Tanı ve tedavi olanaklarındaki gelişmelere rağmen önemli oranda hasta yaralanmanın geri dönüşümsüz geç komplikasyonlarıyla yüzleşmektedir. Omurilik yaralanmalı hastalarda lezyonun yeri ve şiddetine bağlı olarak hayat kalitesini ciddi oranda bozan üriner ve cinsel sorunlarla karşılaşılmaktadır. Ürogenital sistemin nöroanatomisinin ve fizyopatolojisinin anlaşılması hastalara en uygun tedavi seçeneğini sunmamıza olanak sağlamaktadır. Diğer organ ve sistemler gibi üriner sistemin periyodik takibi komplikasyonların erken tanısı ve tedavisi için akılda tutulmalıdır. Bu derlemede omurilik yaralanmalı hastalarda üriner ve cinsel fonksiyon bozukluğu ve tedavi alternatifleri gözden geçirilmiştir.