Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 1
Ayrık Omurilik Malformasyonu
Elif BOLAT1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Özet

Ayrık omurilik malformasyonu, orta hat boyunca spinal kordu simetrik veya simetrik olmayan iki kısma ayıran bir yapıyla karakterize, nadir görülen bir konjenital anomalidir. İki tipi mevcuttur. Tip1 ayrık omurilik malformasyonunda her iki hemikord kemik veya kartilaj septumla ayrılmakta ve iki ayrı dural kılıf bulunmaktayken Tip2 ayrık omurilik malformasyonunda her iki hemikord fibröz bir septumla ayrılmıştır ve tek bir dural kılıf mevcuttur. Ayrık omurilik belirti ve bulguları nonspesifiktir ve genellikle eşlik eden diğer anomalilerle ilişkilidir. Büyüme ve boy uzamasıyla birlikte ortaya çıkabilecek gergin omurilik sendromundan hastayı korumak için her iki tipinde de cerrahi tedavi gereklidir. Özellikle Tip1 ayrık omurilik malformasyonu tedavi edilmezse nörolojik tabloda progresif kötüleşme görülebilir.