Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 1
Spastisite Tedavisi
Mustafa SAKAR1,Adnan DAĞÇINAR1
1Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Spastisite üst motor nöron fonksiyon bozukluğuna bağlı pasif eklem hareketine olan hız bağımlı dirençtir. Serebral palsi, omurilik yaralanmaları başta olmak üzere, santral sinir sistemini etkileyen pek çok hastalık spastisiteye neden olabilir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon, medikal tedaviler, ortopedik cerrahiler ve nöroşirürjikal cerrahiler tedavi seçenekleridir. Spastisite tedavi edilirken fonksiyonel kayıp yaşanmaması öncelikli amaçlardan olmalıdır. Spastisitenin fokal ya da genel olması ile birlikte, durumun geçici veya kalıcı olması tedavi seçiminde önemli etkenlerdir. Çocuklarda devam eden büyüme ve gelişme, küçük çocuklarda baklofen pompasının yerleştirileceği alanın olmaması cerrahi seçiminde kendine has zorluklara neden olmaktadır. Cerrahi tedaviler genel olarak lezyon oluşturan yöntemler ve santral sinir sistemine ilaç infüzyonu sağlayan yöntemler olarak ayrılabilir. Selektif dorsal rizotomi ve DREZotomi ile birlikte baklofen pompası yerleştirilmesi en sıklıkla kullanılan cerrahi tedavilerdir.