Türk Nöroşirürji Dergisi 1991 , Vol 2 , Num 2
HİDROSEFALİYE BAĞLI BİLATERAL IV. SİNİR PAREZİSİ: VAKA TAKDİMİ
Serap SAYGI1, Çağla ATABAY2, Tülay KANSU2, Osman Ekin ÖZCAN1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü. Nörooftalmoloji Ünitesi Anabilim Dalı

Özet

Bu yazıda nonneoplastik hidrosefaliye bağlı bilateral IV. sinir parezisi olan bir vaka sunuldu. Beyin magnetic resonance imaging (MRI) tetkikinde akuaduktal stenozu olan vakanın bilateral IV. sinir parezisinin, genişlemiş üçüncü ventrikülün süperior medüller velum (IV. sinirin çaprazlaşma yeri) üzerine yaptığı baskıya bağlı olabileceği düşünüldü.