Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 2
Dural Arteriyovenöz Fistül Anjioanatomisi
Özhan Merzuk UÇKUN1
1İzmir Medicana İnternational Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye

Özet

Dural arteriyovenöz fistül (DAVF)"ler, dural (meningeal) arterler ve sinüsler arasında, doğrudan, kortikal veya diğer sinüs damarlar vasıtasıyla oluşan arteriyovenöz bir şant olarak tanımlanmaktadır. Nidusları yoktur. DAVF"ler tüm intrakraniyal vasküler malformasyonların %10-15"ini oluşturmaktadırlar. En sık görülenleri transvers sigmoid sinüsleri tutanlardır, ardından kavernöz ve superior sagital sinüs DAVF"leri gelir. Teşhis için eksternal karotid arter (EKA), internal karotid arter (IKA) ve vertebral arterin (VA) incelendiği eksiksiz bir anjiyografik (DSA: Digital subtraction angiography) çalışması gereklidir. Cognard ve arkadaşları tarafından revize edilen beş tip DAVF tanımlanmıştır. Kraniyal sinir felci, özellikle kavernöz sinüsün DAVF"sinde ve beyin sapına yakın bulunan DAVF"lerde ortaya çıkmaktadır. Tentorial DAVF"lerin tip 3"ü genellikle yüksek hemorajik risk ile karakterize olup şematik olarak anterior ve posterior gruplara ayrılabilir.