Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 3
Distonide DBS; Uygun Hasta Seçimi ve Cerrahi Sonuçları
Derya KARAOĞLU GÜNDOĞDU1,Ender KÖKTEKİR1
1Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Özet

Distoni, motor fonksiyon kayıplarına yol açabilen, sakatlık ile sonuçlanması muhtemel, ağrılı bir rahatsızlık grubudur ve parkinson hastalığı ile esansiyel tremordan sonra en yaygın üçüncü hareket bozukluğudur. Distonide derin beyin stimülasyonu endikasyonları ve uygun hasta seçimi hâlen konsensüs sağlanamamış bir konudur. Primer jeneralize distonili hastaların DYT-1 mutasyonu olanlarda derin beyin stimülasyon tedavisine daha iyi yanıt verildiğinin belirtilmesi ve pantotenat kinaz mutasyonlu sekonder geleneksel distonide idiyopatik primer distoniye veya kombine distoniye göre daha iyi sonuçlarının bildirilmesi sebebi ile ileri merkezlere derin beyin stimülasyon tedavisi için yönlendirilen hasta seçimi tedavi prognozuna göre yapılmaya başlanmıştır. Ancak bu uygulama yanlıştır. Çünkü DBS tedavisi ve sonuçları her gün güncellenmekte ve daha fazla hasta grubuna ulaştırılmaya çalışılmaktadır. Günümüzde DBS tedavisini uygulamak kadar uygulamamak da önemli ve multidisipliner alınması gereken bir karar hâlini almıştır.