Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 3
Epilepside Derin Beyin Stimülasyonu
Cihan İŞLER1
1İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Tüm epilepsi hastalarının yaklaşık üçte biri ilaca dirençli hastalardır ve bu gruptaki hastalar cerrahi tedaviye aday olarak değerlendirilir. Cerrahi rezeksiyon ya da diskonneksiyona uygun olmayan hastalarda nöromodülasyon uygulamaları alternatif bir tedavi seçeneği olarak bulunmaktadır. Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) epilepsinin tedavisinde on yıllardır çalışılmakta olmasına rağmen optimum düzeye ulaştığı söylenemez. Etki mekanizmalarına dair bilgilerimiz de hâlen yeterli düzeye ulaşmamıştır. Mevcut bilgiler bize elektriksel stimülasyonun farklı nöral yapılarda farklı etkiler oluşturduğunu, aynı anda birbirine zıt etkileri olabileceğini de söylemektedir. Bu derlemenin amacı ilaca dirençli epilepsi hastalarında DBS uygulamalarında güncel bilgiler ışığında etki mekanizmalarını ve sık kullanılan hedefler ile sonuçlarına dair bir literatür özeti sunmaktır.