Türk Nöroşirürji Dergisi 1992 , Vol 2 , Num 3
251 OPERE İNTRAKRANİAL ANEVRİZMA OLGUSU
Bülent CANBAZ, Ziya AKAR, Gökhan ÖZÇINAR, Cengiz KUDAY, Ertuğrul SAYIN, Ali Çetin SARIOĞLU, Emin ÖZYURT, Halil AK
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Özet

Bu çalışmada 1982-1991 yılları arasında kliniğimizde opere edilen 251 anevrizmal subaraknoid kanama olgusu retrospektif olarak incelenmiştir. Olgularda en sık görülen anevrizma lokalizasyonu anterior komunikan arter ve orta serebral arter bölgesidir. Mortalite oranı %16.3 morbidite oranı ise 16.7 olarak tespit edilmiştir.