Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 1
Reküren İntrakranial Meningiomlarda Tedavi Stratejisi
Fırat NARIN1,İlkay IŞIKAY2
1Ankara Şehir Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

İntrakranial meningiomlar yıllık 100.000"de 5 insidans ile en sık karşılaşılan primer intrakranial tümörlerdir. Tüm beyin tümörlerinin %30"dan fazlasını meningiomlar oluşturur. Semptomatik veya hızlı büyüyen meningiomlar için ilk tedavi seçeneği mümkün olan en geniş ve güvenli eksizyondur. Bu tümörlerin %80"den fazlası derece I tümörler geri kalan kısmı ise daha agresif seyirli derece II ve III tümörlerdir. Daha iyi seyirli olan derece I tümörler de dahil olmak üzere tüm meningiomlar rekürens riski taşımaktadır. Primer tümörlerde olduğu gibi reküren meningiomlarda da hastanın fonksiyonel iyilik hali ilk öncelik olacak şekilde mümkün olan en geniş rezeksiyonu takiben adjuvan radyoterapidir. Cerrahi ve radyoterapi seçeneklerinin tükendiği vakalarda sistemik tedavi modaliteleri gündeme gelse de, mevcut standart sitotoksik ajanların, hormonal ve moleküler tedavilerin; klinik çalışma düzeyindeki tedavi seçeneklerinin progresyonsuz ve toplam sağ kalıma etkileri gösterilebilmiş değildir. Bu nedenle, cerrahi şansı kalmayan ve radyoterapi alternatifleri tükenmiş hastaların yönetiminde kullanılabilecek sistemik tedaviler için ileri çalışmalar yapılması gereklidir.