Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 2
Nöroşirürjide İntraoperatif Sanal ve Artırılmış Gerçeklik
Görkem YAVAŞ1,Kadri Emre ÇALIŞKAN2
1Kars Harakani Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Kars, Türkiye
2Ege Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Özet

İntrakranial patolojilerin cerrahisinde intraoperatif patolojinin yerinin milimetrik boyutlarda tayin edilmesi, kitle boyutlarının ve üç boyutlu (3B) yapısının ortaya konulması, önemli yapılarla komşuluklarının belirlenmesi hastanın sağkalım süresi, kitlenin tam olarak çıkartılması, postoperatif dönemde hastanın nörolojik kaybının olmaması açısından oldukça önemlidir. Bu anlamda son yıllarda geliştirilen sanal ve artırılmış gerçeklik mobil cihazlar ile gerçek görüntü üzerine preoperatif rutin olarak hastaya yapılan 3B bilgisayarlı tomografi (BT) ve/veya manyetik rezonans (MR) görüntülerinin yansıtılması ile cerrahın gözünün önünde cerrahi uygulanacak patolojinin, operasyon sırasında öneme sahip anatomik yapıların segmentasyon teknikleri kullanılarak renkli, yüksek doğruluk ve kolaylıkla cilt insizyonundan itibaren operasyonun tüm aşamalarında görülmesi amaçlanmaktadır.