Türk Nöroşirürji Dergisi 1991 , Vol 2 , Num 2
SUPRATENTORİAL YERLEŞİMLİ 229 ASTROSİTOMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bülent CANBAZ, Ziya AKAR, Murat HANCI, Emin ÖZYURT, CengizKUDAY, Ertuğrul SAYIN, Ali Çetin SARIOĞLU
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Özet

1982-1990 yılları arasında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı 'na müracaatla cerrahi tedavi uygulanan 70'i grade I-II ve 159'u grade III-IV olmak üzere toplam 229 supratentorial yerleşimli astrositom olgusu retrospektif olarak klinik tedavi, sonrası yaşam süresi açılarından incelenmiş ve sonuçlar literatürle mukayese edilmiştir. Tedavi sonrası yaşam süresinin tümörü makroskobik olarak total çıkarılmış ve ameliyat sonrası radyoterapi uygulanmış olgularda daha uzun olduğu, uygun vakalarda nüks nedeniyle tekrar ameliyat edilenlerde yaşam süresinin ortalama 26 hafta kadar uzatılabildigi saptanmıştır.