Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 2
Beyin ve Sinir Cerrahisinde ERAS Protokollerinin Kullanımı
Mehmet ÖZTÜRK1,Fatma BALCI1,Yunus Emre DURMUŞ1,Abuzer GÜNGÖR1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Özet

ERAS (Enhanced recovery after surgery - Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış iyileşme) protokolleri 20 yılı aşkın süredir kullanılan, birey merkezli hasta bakımını esas alan ve bilimsel kanıt temelli klinik çalışmaların önerileri doğrultusunda hazırlanan rehberlerden oluşmaktadır. Yapılan çalışmalar, ERAS protokollerinin perioperatif süreçte kullanılmasının ameliyat sonrası komplikasyon oranlarını düşürdüğü, sağlık bakım harcamalarını azalttığı ve erken taburculuk oranını artırıp hastanede yatış süresini kısaltığını göstermiştir. Literatür incelendiğinde, özellikle genel cerrahi pratiğinde ERAS protokollerinin kullanıldığı çok sayıda çalışma olmasına rağmen beyin ve sinir cerrahisi alanında sınırlı sayıda çalışma olduğu görülmüştür. Bu derlemede beyin ve sinir cerrahisinde ERAS protokollerinin kullanıldığı literatür taranmış ve perioperatif sürece yönelik bakım önerileri sunulmuştur.