Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 1
Metastatik Beyin Tümörlü Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
Özkan ARABACI
1Van YY Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye

Özet

Amaç: Metastatik tümör; orijinini Santral Sinir Sistemi (SSS) dışındaki dokulardan alan primer sistemik kanserlerin sekonder olarak SSS"ne yayılmasıdır. Erişkinde SSS"ne en sık metastaz sırasıyla akciğer, meme, malign melanom, renal hücreli Ca, kolon ve tiroid kanserinden gelir. Kliniğimizde yatırılan ve tedavi edilen 36 metastatik beyin tümörü tanısı almış hastaları geriye dönük olarak lezyon yeri ve metastatik lezyonların orijinlerini tartışmayı amaçladık.

Yöntem: Kliniğimizde ameliyat edilen 493 hastanın 36" sı metastatik beyin tümörüydü. Bu hastaların 14"ü akciğer, 10"u cilt, 3"ü lenf dokusu, 3"ü üriner sistem, 2"si meme, 1"i plasma hücreli karsinom, 1"i de gastro intestinal kaynaklıydı. Metastatik beyin tümör hastalarının 23"ü erkek, 13"ü kadındı. Akciğer ve cilt kaynaklı metastazlarda hakimiyet erkeklerdeydi. Metastazların çoğunluğu kraniumun frontal lobda yerleşimliydi. Hastaların yaş oranı 60 yaş üstüydü. Mortalite açısından bakıldığında prognozu en kötü olan akciğer kaynaklı olan metastazlardı.

Tartışma-Sonuç: Metastatik beyin tümörlerin insidansı 100 binde 2,8-11"dir. Otopsi yapılan kanserli hastaların %1,5"inde beyin metastazına rastlanmıştır. SSS ne en sık metastazları sırasıyla akciğer, meme, malign melanom, renal hücreli Ca, kolon ve tiroid kanserleri yapar. Primer akciğer kanserleri %30- 60 oranında beyine metastaz yaparlar, bunlarında %40"ı küçük hücreli akciğer kanserleridir (1). Vakalarımızda da metastazların çoğunluğu akciğer kaynaklıydı. Metastazların %80-85 serebrum, %10-15 serebellum, %3,5 beyin sapındadır. Hastalarımızda ise en sık orta serebral arterin beslenme alanına uyan frontal bölgedeydi. Malign melanom, akciğer, meme ve kolon kanserleri %50 oranında multipl metastaz yaparken renal tümörler tek metastaz yapmaya meyillidir (2) . Akciğer kanseri tanı koyduktan 6-9 ay sonra beyne metastaz yaparken, renal kanser 1 yıl, kolon kanseri 2 yıl, meme kanseri ve malign melanom 3 yıl sonra beyine metastaz yapabilir. %6 olguda primer tümöre ait hiçbir bulgu yokken beyine metastaz olmaktadır. Tedavide verilen ilk ilaç kortikosteroiddir, daha sonra ameliyat, Radyoterapi (RT), Kemoterapi (KT) ve Stereotaktik Radyosurgery (SRS) yapılabilir (4,5).