Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 1
Saçlı Deride Nadir Bir Malign Kitle Olgusu: Clear Cell Hidradenokarsinom
Gözde KURTULUŞ,Serdar TOKMAK,Samet DINÇ,Adem KURTULUŞ
1Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Afyonkarahisar

Özet

Amaç: Berrak hücreli hidroadenokarsinom, literatürde çok sınırlı sayıda görülen nadir bir ter bezi tümörüdür. Literatürde berrak hücreli ekrin karsinom, malign berrak hücreli akrospiroma, malign nodüler hidradenom gibi isimler bulunmaktadır. Bu olgu sunumundaki amacımız saçlı deride olan ve bening düşündüğümüz kitleleri opere ederken ön tanılarımız arasında malign tanıları da düşünmek ve cerrahi protokolü bu duruma göre şekillendirmektir.

Yöntem: Bu olguda opere edilen ve saçlı deride lipom benzeri görünüm ile başvuran bir hastayı sunduk. Agresif bir seyir izleyen bu tümör yüksek rekürrens oranına sahiptir. Metastaz oranı da yüksek olan bu tümörün tedavisinde geniş eksizyon ilk seçenektir. Daha sonraki süreçte tedavide düşünülen radyoterapi ve kemoterapi hâlâ tartışmalıdır.

Bulgular: Başının arkasında şişlik şikayeti ile başvuran 57 yaşındaki erkek hastanın fizik muayenesinde sağ oksipital bölgede yumuşak kıvamlı cilt altı kitle dokusu tespit edildi. Bilgisayarlı tomografide 4x3 cm boyutlarında kemik invazyonu olmayan kitle görüldü (Şekil 1). Lipom ön planda düşünüldü. Hasta ameliyat edildi ve kitle dokusu eksize edildi. Tümör hücreleri EMA, Sitokeratin AE1/AE3, Vimentin, P63, P53 için kuvvetli, S100 için yetersiz boyandı. Duktal yapılar CEA ile pozitif boyandı. GCDFP-15 ve Melan A negatifti. Ki-67 proliferasyon indeksi yaklaşık %60 olarak bulundu (Şekil 2). Histopatolojik bulgular ve immünhistokimyasal inceleme sonuçlarına göre hastaya deri malign adneksiyal tümörü ve hidradenokarsinom tanısı konuldu. Histopatolojik bulgular ve immünhistokimyasal inceleme sonuçlarına göre hastaya deri malign adneksiyal tümörü ve hidradenokarsinom tanısı konuldu. Bunun üzerine onkoloji bölümü tarafından sistemik tarama yapıldı. Metastaz bulunamadı. Hastanın 6 aylık takibinde nüks saptanmadı. Kontrastlı beyin tomografisi, postoperatif değişikliklerle uyumlu, kontrastsız bir görünüm ortaya çıkardı.

Sonuç: Clear cell hidradenokarsinom çok nadir görülen nüks ve metastaz oranı yüksek olan bir tümördür. Agresif seyirli olduğu için ve akut kötüleşme yapabildiği için klasik scalp lezyonlarına benzememektedir. Fizik muayene ve radyoloji ile tanı konulması zor olup, kesin tanı için patolojik sonuç gerekir. Bu yüzden scalp lezyonlarına yaklaşırken clear cell hidradenom gibi agresif malign tümörler akılda tutulmalı ve total rezeksiyon sağlanmalıdır.